Antlaşmalar
TÜBİTAK /SOBAG 1001 Projesi / Proje No. 112K172
Türkiye'de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi

logotdp

Üye Giriş

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...

Antlaşmalar

Antlaşmalar (4)

Olay incelemelerinde yararlanabileceğimiz antlaşmalara buradan erişebilirsiniz. Henüz oluşum sürecindedir.

 

Bu bölümde yer alan antlaşma belgeleri

 

 

Türkiye cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Resmi İnternet Sitesinden Yararlanılarak hazırlanmıştır.

Cumartesi, 12 Ekim 2013 19:16

Deniz - Denizcilik Düzenlemeleri

Yazan
Dizin: (92 kayıt)
1929 Senesinde Londra'da Mün'akit "Deniz Hayat Selameti" Konferansında Bazı Maddeleri Tadil Edilen Beynelmilel Deniz'de Meni Müsademe Nizamnamesini Tadilen Teklif Olunan Merbut "Deniz'de Meni Müsademe" Nizamnamesinin Meriyete Vazı (Londra, 31.05.1929)
Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi Muaddel Sözleşmesi
Akdeniz Bölgesinde Liman Devlet Kontorolü Konusunda Varılan Anlaşma Tutanağı
Akdeniz Konferansı (Denizüstü Gemilerinin ve Hava Kuvvetlerinin Korsanlığına Karşı Tedabiri Mutazammın Olarak Nyon Anlaşması'na Müzeyyel İtilafname) (Cenevre, 17.09.1937)
Atlantik Ton Balıklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme, Nihai Senet, Atlantik Ton Balıkçılık İşletmeleri İstatistiklerinin Toplanmasına Dair Karar, Usul Kuralları ve Mali Düzenlemeler (Rio de Janeiro, 14.05.1996)
Balina Avcılığının Tanzimine Dair Mukavelename (Cenevre, 24.09.1931)
Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında Sözleşme
Deniz Emniyeti Komitesi'nin 82. Oturumunun 29 Kasım 2006-08 Aralık 2006 Tarihleri Arasında İstanbul'da Yapılmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Arasında Mutabakat Muhtırası
Deniz İşaretlerine Ait Anlaşma ve Talimatname, Normal Yerlerinde Bulunmayan Bekçili Fener Dubalarına Dair Anlaşma ve Talimatname ile Fenerlerin Evsafı ve Radyofarlar Hakkında Tavsiyeler (Lizbon, 23.10.1930)
Deniz Müsedemelerine Mütedair Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Mukavele (Brüksel, 23.09.1910)
Deniz Ticaret Vasıtalarının Rehni ve İmtiyazı ile İlgili Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme
Deniz Yardım ve Kurtarma İşlerine Mütedair Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Mukavele (Brüksel, 23.09.1910)
Denizde Can Emniyeti Milletlerarası Konferansında Kabul Edilen Nihai Karar ve Ekleri (1948 Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi, Kararlar, Tavsiyeler)
Denizde Can Emniyeti Sözleşmesinin Yerine Kaim Olmak Üzere Hükümetlerarası Danışsal Denizcilik Teşkilatı'nın Londra'da Düzenlediği Konferansta Kabul Edilen Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi
Denizde Can Emniyetini Koruma Konferansında Akdolunan Milletlerarası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (Londra, 10.06.1948)
Denizde Kıyısı Olmayan Devletlere Bayrak Hakkı Tanınması Hakkında Beyanname
Denizlerde Can Emniyetinin Korunması Hakkında Akdedilen Milletlerarası Sözleşme ve Ekleri ile Nihai Protokol
Denizlerin Gemiler Tarafindan Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL-73 Sözleşmesi) (Londa, 02.11.1973)
Denizlerin Gemiler Tarafindan Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL-73 Sözleşmesi)’yi Tadil Eden Protokol (MARPOL-78 Protokolü) (Londa, 17.02.1978)
Devlet Gemilerinin Muafiyetleri ile İlgili Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme
Devlet Gemilerinin Muaflığına Dair Bazı Kaidelerin Birleştirilmesi İçin (10.04.1926 Tarihinde Brüksel'de) İmzalanan Milletlerarası Sözleşmeye Ek Protokol
Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (Londra, 07.07.1978
Gemi Sahiplerinin Sorumluluklarının Tahdidi ile İlgili Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme
Gemilerin Tonilatolarını Ölçme 1969 Uluslararası Sözleşmesi
Hastane Gemileri Hakkında Sözleşme
Hükümetimiz ile Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Denizcilik ve Deniz Nakliyatı Alanlarında İşbirliği Anlaşması
Hükümetlerarası İstişari Denizcilik Teşkilatı Bünyesinde Hazırlanan Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi ile Eki ve Konferansta Kabul Edilen Sekiz Karar
INMARSAT Gemi Yer İstasyonlarının Karasularında ve Limanlarda Kullanılması Uluslararası Anlaşması (Londra, 16.10.1985)
Karadeniz Bölgesi Liman Devleti Kontrolü Mutabakat Muhtırası
Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu (BLACKSEAFOR) Teşkiline Dair Anlaşma
Karadeniz'e Sahildar Ülkeler Arasında Deniz Arama ve Kurtarma Faaliyetlerinde İşbirliği Sağlanması Hakkında Anlaşma
Konşimentoya Müteallik Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkındaki Milletlerarası Sözleşme
Londra'da akdedilen Beynelmilel Yükleme Sınırı Mukavelesi
Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Koruma Sözleşmesinin 34. Maddesine Göre Yapılması Gereken Yayınlara Dair Karar
Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Koruma Sözleşmesinin Eki Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü ve Eki
Milletlerarası Denizde Can Emniyetini Koruma Sözleşmesi-1960
Nyon Anlaşması (İspanya'da Mücadele Halinde Bulunan Taraflardan Hiç Birine Ait Olmayan Ticaret Gemilerine, Denizaltı Gemileri Tarafından Akdeniz'de İspanya İhtilafı Münasebetile Vaki Olan Korsanlık Ef'aline Karşı İttihaz Edilecek Tedbirler Hakkında) (Nyon, 14.09.1937)
Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması
Seyrüsefere Salih Milletlerarası Su Yollarının Rejimi Hakkında Mukavele ve Talimat
Seyrüsefere Salih Milletlerarası Su Yollarının Rejimi Hakkında Mukavele ve Talimata Ek Protokol
Ticaret Gemilerine Karşı Denizaltı Gemilerinin Hareketlerine Dair Prose Verbal (Londra, 06.11.1936)
Transit Serbestisi Hakkında Mukavele ve Talimat
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Ulusal Deniz Araştırmaları ve Teknolojisi Kurumu Arasında Seyir, Hidrografi ve Oşinografi İşbirliği Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile İsrail Devleti Savunma Bakanlığı Arasında Hidrografi ve Oşinografi Alanlarında İşbirliği Hakkında Uygulama Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Denizciliğin Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında İmzalanan Karadeniz deki Deniz Alanlarından Sorumlu Yetki Makamların İşbirliğine Dair Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı ile Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı Arasında Açık Denizlere Giden Gemilerin Mürettebat Üyelerinin Sertifikalarının Karşılıklı Tanınması Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Ticaret Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karadeniz'de Denizde Arama ve Kurtarma Alanında İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik ve Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Deniz Taşımacılığı ve Seyrüseferine İlişkin Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Ticaret Seyrüsefer Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Liman Devleti Kontrolü Sekretaryası Arasında Yönetim Merkezi Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Sahil Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Karadeniz'de Denizde Arama ve Kurtarma Alanında İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Karadeniz'deki Deniz Alanlarında İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrografi Alanında İşbirliği Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Deniz Ulaştırması Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında 27.11.1996 Tarihinde Ankara'da İmzalanan, Ticari Denizcilik Anlaşmasına Değişiklik Getiren Protokol
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında İmzalanan Ticari Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Karadeniz'deki Deniz Alanlarından Sorumlu Yetkili Makamların İşbirliğine Dair Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapılan İki Adet Sahil Güvenlik Botu ile İlgili Andlaşma
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Romanya İçişleri Bakanlığı Arasında Sahil Güvenlik Alanındaki İşbirliğine İlişkin Sözleşme
Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Denizde Arama ve Kurtarma Konusunda Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılğına İlişkin Anlaşma
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Türkiye'ye İki Denizaltı Ödünç Verilmesine Dair Anlaşma (Nota Teatisi Suretiyle)
Türkiye ile Fransa Arasında Fransız Hükümeti ile Gemi Satın Alınmasına Dair Anlaşma
Türkiye ile İtalya Arasında Denizcilik Alanında Uygulanması Öngörülen Bazı Hükümleri İçeren ve Nota Teatisi Yoluyla İmzalanan Geçici Anlaşma
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Arasında İmzalanan Amerika Birleşik Devletleri'nden Satın Alınacak Üç Muharip ile İlgili Olarak Aktolunan Anlaşma (Nota Teatisi Suretiyle)
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Arasında İmzalanan Türk Hükümetine Gemi Ödünç Verilmesine Dair Anlaşma (Nota Teatisi Suretiyle)
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Arasında İmzalanan Türk Hükümetine Gemi Ödünç Verilmesine Dair Anlaşmanın Sürelerinin Uzatılması Hakkında Anlaşma (Nota Teatisi Suretiyle)
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Arasında İmzalanan Türkiye'ye İki Denizaltı Ödünç Verilmesine Dair Anlaşmayı Değiştiren Anlaşma (Nota Teatisi Suretiyle)
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Arasında İmzalanan Türkiye'ye Ödünç Verilen USS Bergall Gemisinin Süresinin Uzatılması Hakkında Anlaşma (Nota Teatisi Suretiyle)
Türkiye-Birleşik Krallık Arasında İmzalanan İngiliz İhtiyat Filosuna Mensup Dört Büyük Muhribin Türk Hükümeti Tarafından Satın Alınması Hakkında Teati Edilen Mektuplar
Türkiye-Birleşik Krallık Arasında İmzalanan İngiliz İhtiyat Filosuna Mensup Dört Muhribin Satın Alınması Hakkında 16.08.1957 Tarihli Anlaşmaya Ek Teati Edilen Mektuplar
Türkiye-Mısır Arasında Denizcilik Anlaşması
Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler (4 Kasım 1993 Tarihinde Kabul Edilen A.735 (18) Sayılı Karar (Gündem Maddesi 10))
Uluslararası Denizde Çatmayı Önleme Tüzüğü Kurallarında Yapılan Değişiklikler
Uluslararası Yükleme Sınırı Konferansının Nihai Kararı ve Ekleri: 1-1966 Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi ve Ekleri 2- Tavsiyeler (Hükümetlerarası İstişare Denizcilik Teşkilatı Aracılığı ile Londra'da Toplanan 1966 Uluslararası Yükleme Sınırı Konferansında Kabul Edilen Nihai Karar ile Ekleri)
Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi, Nihai Protokol ve Ekleri
Yeknesak Bir Deniz Balizaji Sistemine Dair Beynelmilel Anlaşma (Cenevre, 13.05.1936)
Cumartesi, 12 Ekim 2013 19:12

Barış Antlaşmaları

Yazan

 

Dizin: (20 kayıt)
(LOZAN) Aff-ı Umumiye Müteallik Beyanname ve Protokol
(LOZAN) Britanya, Fransa ve İtalya Kıtaatı Tarafından İşgal Edilen Türkiye Arazisinin Tahliyesine Dair Protokol ve Beyanname
(LOZAN) İdare-i Adliyyeye Dair Beyanname
(LOZAN) Karaağaç Arazisi ile Bozcaada ve İmroz Adalarına Dair Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan ve Türkiye Tarafından 24.07.1923 Tarihinde İmzalanan Protokol
(LOZAN) Lozan Konferansının Sened-i Nihaisi
(LOZAN) Lozan Sulh Muahedenamesi
(LOZAN) Lozan Sulh Muahedesine Merbut Olarak Teati Edilen Mektuplar -Meis Adası Hakkında Mektuplar -Havai Sefer Hakkındaki Mukaveleye Ait Mektuplar
(LOZAN) Lozan'da İmza Edilen Senedat-ı Düveliyyenin Bazı Ahkamına Belçika ve Portekiz'in İltihakına Dair Protokol ve İşbu İki Devletin Beyannameleri
(LOZAN) Osmanlı İmparatorluğu Memalikinde İta Edilmiş Bazı İmtiyazata Dair Protokol ve Beyanname
(LOZAN) Sırp-Hırvat ve Sloven Devletinin İmzasına Dair Protokol
(LOZAN) Ticaret Mukavelenamesinin Bazi Ahkamina Ait Mektuplar (Madde 8)
(LOZAN) Ticaret Mukavelenamesinin Dokuzuncu Maddesine Müteallik Mektuplar
(LOZAN) Türk Heyet-i Murahhasasi Reisi Tarafindan Ingiltere, Fransa ve Italya Hükümetleri Murahhaslarina Müttehid-ül Meal Gönderilen Mektup (69. Maddeye Teskil Edilen Istisna Hakkinda)
(LOZAN) Türk-Fransız Ankara İtilafnamesine Müteallik Fransa Hükümeti Murahhası Tarafından Türk Heyet-i Murahhasası Reisine Gönderilen Mektup
(LOZAN) Yunanistan'da Bulunan Emlak-i İslamiyyeye Müteallik Beyanname
(LOZAN) Yunanistan'da Ekalliyetlerin Himayesine Dair 10.08.1920 Tarihinde Başlıca Düvel-i Müttefika ile Yunanistan Arasında Sevr'de Mün'akit Muahedenameye ve Trakyaya Ait Olmak Üzere Aynı Devletler Arasında ve Aynı Tarihte Akdedilen Muahedenameye Müteallik Protokol
Türk-Fransız İtilafnamesi
Türkiye Cumhuriyeti ile Sırp-Hırvat ve Sloven Krallığı Arasında Sulh ve Muhadenet Muahedesi
Türkiye Cumhuriyeti ve Diğer Müttefik Devletler ile Japonya Arasında Barış Andlaşması, Eki Protokol ve İki Beyanname (San Fransisko, 08.09.1951)
Türkiye-Japonya Arasında Barışın Tesisi Üzerine Mukaveleler, Süre Aşımı ve Poliçeler Sorunu ile Sigorta Mukaveleleri Sorununu Düzenleyen Hükümlere İlişkin Protokol
Cumartesi, 12 Ekim 2013 18:50

Kıbrıs Kurucu Metinler

Yazan

 

 
Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Krallığı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti Arasında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kurulmasına Dair Anlaşma ile A, B, C, D, E ve F Ekleri (Lefkoşa, 16.08.1960)
Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Garanti Andlaşması ve Bu Andlaşmanın İkinci Maddesinde Atıfta Bulunulan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının Temel Maddelerine Dair Liste (Lefkoşa, 16.08.1960)
Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında İttifak Andlaşması ile I ve II Sayılı Ek Protokoller (Lefkoşa, 16.08.1960)
Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında İttifak Andlaşmasının Uygulanması İçin İmza Edilen Anlaşma (Lefkoşa, 16.08.1960)
En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Şartına Dair Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti Arasında Nota Teatisi Suretiyle Yapılan Anlaşma
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Yardım ve İşbirliği Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Basın-Yayın İşbirliği ve Yardımlaşma Protokolu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bir Ortaklık Konseyi Kurulmasına İlişkin Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karma Parlamento Komisyonu Kurulmasına İlişkin Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)'nde Bir Kampus Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolü
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Arasında Ekonomik İşbirliği Protokolüne Ek Protokol
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Ekonomik İşbirliği Protokolu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Ekonomik İşbirliği Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Yatırımlarda Devlet Yardımları Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Personel Kıdem Sırasını Düzenleyen Protokol
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Adalet ve İçişleri Alanında İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Sahil Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık ve Çevre Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokol
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması ile İlgili Ek Anlaşma

 

Cumartesi, 12 Ekim 2013 18:38

Sınır Düzenlemeleri

Yazan

 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sitesinden Derlenmiştir.

 

Dizin: (71 kayıt)

20.05.1982 Tarihli ve 2674 Sayılı (Karasuları) Kanunun Verdiği Yetki Uyarınca Türkiye'yi Çevreleyen Denizlerin Özellikleri ile Hakkaniyet İlkesi Gözönünde Bulundurulmak Suretiyle Bu Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Önce Karasuları Genişliği ile İlgili Olarak Karadeniz'de ve Akdeniz'de Mevcut Olan Durumun Sürdürülmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı
23.06.1978 Tarihli Karadeniz'de Kıta Sahanlığı Sınırlandırması Hakkında Anlaşma ile Belirlenen Sınırın, Aynı Zamanda Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasında Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgelerin de Sınırını Teşkil Etmesi Hakkında Teati Edilen Mektuplar
Gürcistan ile Türkiye Arasında Sınır Sözleşmesi
Hududa Mütaallik Dört (4) numaralı Protokol (Türkiye-Suriye Dostluk ve İyi Komşuluk Mukavelenamesine Ek)
Karadeniz'de Türk ve Sovyet Karasuları Arasındaki Deniz Hudut Hattının Tesbiti Hakkında Protokol
Karadeniz'de Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Karasuları Arasındaki Deniz Hududunun İşaretlenmesine (Demarkasyonuna) İlişkin Belgeler
Karasuları Kanunu (Türkiye Cumhuriyeti'nin Tek-taraflı işlemleri)
Türk-İran Hududunun Yeniden Tesbiti Hakkında Nota Teatisi
Türk-İran Karma (Muhtelit) Hudut Komisyonunca Kabul Edilen Protokol
Türk-İran Muhtelit Hudud Komisyonu Van Toplantısı Mukarreratı (Karar tarihi 14.12.1951)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İki Ülkeyi Birbirine Bağlayan Yeni Bir Yol ve Sınır Geçiş Tesisi Yapımına İlişkin Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hudut Olaylarının Önlenmesi ve Halli ile Hudut İşaretlerinin Bakımı Hakkında Anlaşma ile Bu Anlaşmanın Eki Protokoller
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında İmzalanan Karadeniz'de Deniz Sınırının Teyidine İlişkin Protokol
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran Hükümeti Arasındaki 14. Türk-İran Yüksek Hudut Komisyonu Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile S.S.C.B. Hükümeti Arasında Sınır ve Kıyı Ticareti Andlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında 28.02.1967 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Türk-Sovyet Hududunun Yeniden İşaretlenmesi (Rödemarkasyon) Hakkındaki Protokol ve Eklerine İlişkin Talimatlar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında İmzalanmış Olan, İki Ülke Arasındaki Devlet Hudut Hattının Geçişine Ait Tarif Protokolü, Devlet Hududu Haritası, Hudut İşaretleri Protokolleri ve Hudut İşaretlerinin ve Hudut İşaretlerinin Kontrolü, Bakımı, Onarımı ve İhyası ile Hudut Orman Kesim Şeritlerinin Muhafazası Hakkındaki Protokol
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Türk-Sovyet Devlet Hududunun 41 Nolu Hudut İşaretinden 450 Nolu Hudut İşaretine Kadar Olan Bölğesinde Bulunan Arpaçay (Ahuryan) Nehri, Posof Çayı, Çoruh Nehri ve Çaksu Deresi Yataklarındaki Değişikliklerin Önlenmesi Veya Düzeltilmesine Yönelik Hidroteknik Tesislerin Yapımının Gerçekleştirilmesi İle İlgili İşbirliği Hakkında Anlaşma ile Hidroteknik Tesisler İle İlgili İşlerin Yapılması Amacıyla Şahıs, Araç, Yük, Teçhizat ve Diğer Mazlemenin Türk-Sovyet Devlet Hududundan Basitleştirilmiş Geçiş Düzeni ve Diğer Taraf Arazisinde Muvakkat Kalışı Esasları
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Türk-Sovyet Hududunun Yeniden İşaretlenmesi (Rödemarkasyon) ile İlgili Talimatlar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti ArasındaTürk-Sovyet Hududunun Yeniden İşaretlenmesi (Rödemarkasyon) Hakkında (28.02.1967 Tarihli) Protokol ve Ekleri Hükümlerine Uygun Olarak İmzalanan Talimatlar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Temsilcileri ile Gürcistan Hükümeti Temsilcileri Arasında Çoruh Nehri Üzerinde Yapılmakta Olan Hidrolik Yapılardan Dolayı Çoruh Havzasının Gürcistan Sınırından İtibaren Olası Mansap ve Çevre Etkilerini Belirlemek Amacıyla Gürcistan-Karadeniz-Batum Sahili, Çoruh Nehri ve Kolları Havadan Çekilen Sayısal Renkli Ortofoto Harita Yapımı ile Çoruh Nehri ve Kollarının Enkesitlerinin Alınması İşi Konusunda İşbirliği Yapılmasına Ait Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasındaki Sınıra İlişkin Konuların Düzenlenmesi Amacıyla Çalışma Gruplarının Oluşturulması İçin Protokol
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Mutludere-Rezovska Deresi Mansap Bölgesindeki Sınırın Belirlenmesi ve İki Ülke Arasında Karadeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Arasında İki Memleket Topraklarından Akan Nehirlerin Sularından Faydalanmada İşbirliği Yapılması Konusundaki Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti Şahinşahisi Arasında Hudud Mıntıkasının Emniyetine ve Mezkur Mıntıkada Çıkan Hadise ve İhtilafların Tesviyesine Ait Mukavelename
Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şuralar Cumhuriyeti İttihadı Hududlarını Teşkil Eyleyen Nehir, Çay ve Dere Sularından İstifadeye Dair Mukavele ile Serdarabat Barajının İnşaasına Dair Müzyeyel Protokol
Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şuralar Cumhuriyeti İttihadı Hududlarını Teşkil Eyleyen Nehir, Çay ve Dere Sularından İstifadeye Dair Mukavele ile Serdarabat Barajının İnşaasına Dair Müzyeyel Protokolün Türkçe Metninde Bazı Tashihat İcrası Hakkında Kanun
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut Hattının Nehir, Çay ve Derelerde Geçişinin 1984-1988 Yıllarında Yapılan Müşterek Kontroluna İlişkin Sonuçlar Hakkında Ortak Kontrol Komisyonu Nihai Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Arasındaki Hudut Hadise ve İhtilaflarının Sureti Tetkik ve Halli Usulüne Müteallik Mukavelename ve Eki Protokoller ile Nota Teatileri (1-Hudut Komiserliğinin Tayinine Dair Protokol, 2-Hudut Telaki Noktaları Hakkında Protokol, 3-Hudut Hadiseleri ve İhtilafları Esnasında Duçar Olunan Zararın Tazmini Hakkında Anlaşma (Nota Teatisi), 4-Hudutlardaki Nehir ve Irmak Sularının Kullanılmasına İlişkin Nota Teatisi)
Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Yapılan Meriç Nehrinin (Meriç-Ebros (Evros) Irmağının) Her İki Sahilinde Su (İdrolik) Tesisatının Tanzimine Dair Türk-Elen İtilafnamesi
Türkiye Cumhuriyeti-İran Sınır Ticareti Mutabakat Zaptı
Türkiye ile Fransa Arasında İmzalanan Türkiye ile Suriye Arasında Arazi Mesailinin Kat'i Surette Hallini Mutazammın Anlaşma (Hatay Anlaşması)
Türkiye ile İran Arasındaki Hudut Hattının Tashihine Müteallik Anlaşma
Türkiye ile İran Hudut Hattının Tayinine Dair İtilafname
Türkiye ve Sosyalist Sovyet Gürcistan Cumhuriyeti Ahalisinin Hududun Diğer Tarafında Bulunan Mer'alardan Sureti İstifadelerine Dair Mukavelename
Türkiye ve Sosyalist Sovyet Gürcistan Cumhuriyetinin Menatık-ı Hududiyesinde Sakin Ahalinin Hududu Suret'i Mürurları Hakkında Mukavelename
Türkiye-Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk ve Bulgar Demiryolları Hudut Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Anlaşma ve Ekleri
Türkiye-Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk-Bulgar Sınırındaki Büyük Aziziye (DRIANOVETZ) Tepesinin Özel Statüsünün Kaldırılmasına Dair Protokol (ve 13.07.1940 Tarihli ve 2/13917 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı)
Türkiye-İngiltere ve Irak Hükümetleri Beyninde Ankara'da 05.06.1926 Tarihinde Mün'akit Hudut ve Münasebat-ı Hasene-i Hemcivari Muahedenamesi
Türkiye-Irak Arasında Hudutların Yeniden İşaretlenmesine Dair Protokol
Türkiye-Irak Rödemarkasyon Ortak Komisyonu İkinci Dönem Toplantısı Tutanağı ve Ekleri
Türkiye-İran Arasında 15. Yüksek Hudut Komisyonu Protokolü
Türkiye-İran Arasında İmzalanan Sarısu ve Karasu Nehirlerinin Kullanılması Hakkında Protokol
Türkiye-İran Arasında İmzalanan Türk-İran Yüksek Hudut Komisyonunun XI. Toplantısında İmzalanan Protokol (26 Eylül-8 Ekim Tarihleri Arasında Ankara'da Yapılmıştır)
Türkiye-İran Arasında İmzalanan ve 13-23 Ocak 1970 Tarihleri Arasında Ankara'da Yapılan Türk-İran Yüksek Hudut Komisyonunun 13. Toplantısında İmzalanan Protokol ve Ekleri
Türkiye-İran Arasında İmzalanan ve 30 Ekim-14 Kasım 1968 Tarihleri Arasında Tahran'da 12. Toplantısını Yapan Türk-İran Yüksek Hudut Komisyonu Tarafından Alınan Kararları Gösteren Protokol ve Ekleri
Türkiye-İran Hükümeti Arasında İmzalanan Türk-İran Hududu Üzerindeki Hudut İşaretlerinin Muhafazası, Bakımı, Onarımı, Kontrolü, Yenilenmesi ve Yerinde Olmayanların Yerlerine Dikilmesi Hakkında Protokol
Türkiye-İran Sınır Ticareti Ortak Komitesi IV. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı
Türkiye-İtalya Hükümeti ile Akdolunan Anadolu Sahilleri ile Meis Adası Arasındaki Ada ve Adacıkların ve Bodrum Körfezi Karşısındaki Adanın Cihet-i Aidiyeti Hakkında İtilafname (Anadolu Kıyıları ile Meis Adası Arasında Karasularının Sınırlandırılması Hakkında Sözleşme)
Türkiye'nin Karadeniz'de 200 Millik Münhasır Ekonomik Bölge İlan Etmesi Hakkında Karar
Türkiye-Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetleri İttihadı Arasında Hududun Tarafeyninde Bulunan Mer'alardan Her Bir Taraf Ahalisinin İstifadesine Dair Mukavelename ve Notalar
Türkiye-Sosyalist Şuralar Cumhuriyetleri Arasında Hudud Mıntıkası Ahalisinin Türkiye-Sovyet Hududundan Mürurlarına Dair Mukavelename ve Ekleri Notalar
Türkiye-Sovyet Karma Komisyonunun Arpaçay (Ahuryan) Üzerinde Müşterek Bir Baraj İnşası ile İlgili 25.04.1963 Toplantısına Ait Protokol ve Ekleri ile 1964 Tarihli Ek Muhtıralar
Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut Hattının Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Baraj Gövdesi Üzerinden Geçişine İlişkin Protokol ve Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü Üzerinde Hudut Yeniden İşaretleme (Rödemarkasyon) Türk-Sovyet Ortak Komisyonu'nun Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin 225 Metrekarelik Bir Alanı Türkiye Cumhuriyeti'ne Kompanse Etmesi ve 52/5 No'lu Yardımcı (İlave) Hudut İşaretinin Dikilmesi Hakkında Karar
Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut Hattının Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın Gövdesi ve Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Tarif Protokolü ve Ekleri ile Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü Bölgesine Konulan Yeni Hudut İşaretlerinin Kontrol, Bakım, Onarım, İhya veya Değiştirilmesi Hakkında Protokol ve Ekleri
Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Ankara'da İmzalanan Türk-Sovyet Hududunun Yeniden İşaretlenmesi (Rödemarkasyon) Hakkında Protokol
Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Ankara'da İmzalanan Türk-Sovyet Hududunun Yeniden İşaretlenmesi (Rödemarkasyon) Hakkında Protokole Ek Teknik Protokol
Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Ankara'da İmzalanan Türk-Sovyet Hududunun Yeniden İşaretlenmesi (Rödemarkasyon) İşlerinde Çalışan Personelin Türk-Sovyet Hududundan Geçiş ve Diğer Taraf Arazisinde Muvakkat Kalış Esasları
Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Türk-Sovyet Hududunun Yeniden İşaretlenmesi (Rödemarkasyon) ile İlgili Talimatlar
Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Karadeniz'de Kıta Sahanlığı Sınırlandırması Hakkında Anlaşma
Türkiye-Sovyet Sosyalist Şuralar Cumhuriyetleri İttihadı Hududunda Zuhur Eden İhtilafların Usulü Tetkiki ve Halli Mukavelenamesi ve Eki Protokol
Türkiye-Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye-Suriye Hududunda Harita Yapımı İçin Hava Fotoğraflarının Alımı Hakkında Teknik İşbirliği Protokolü
Türkiye-Suriye Arasında Hududun Gözetlenmesi, Hudud Rejimi, Hududu Geçen Sürülere Tatbik Edilecek Usule ve Göçebe Ahalinin Kontrolüne Müteallik Protokol
Türkiye-Suriye Arasında Hudut Emniyeti Hakkında Türk-Fransız Ortak Bildirisi
Türkiye-Suriye Arasında İmzalanan Hudutta Emniyetin Sağlanması Hakkında Protokol
Türkiye-Suriye Arasında İmzalanan Türk-Suriye Hudut Bölgesinde Kat'i Emniyeti Tesis Etmek Üzere Kurulmuş Olan Karma Komisyona Dair Protokol
Türkiye-Suriye Hududunun Kesin Sınırlanması Neticesinde Arazileri Yekdiğerinin Tarafında Kalan Ahalinin Geleceğini Düzenleyen Protokol
Türkiye-Suriye Hudut Komisyonu Toplantıları Sonunda İmzalanan Protokol
Türkiye-Yunanistan Arasında Trakya Hududunun İşaretlenmesi Hakkında Ana Protokol ve Ekleri
Türk-Sovyet Hududunun Yeniden İşaretlenmesine İlişkin Plan Uygulaması, Talimat ve Kararlara ait Liste
Türk-Yunan Trakya Hududunun Mühim Kısmını Tayin Eden Meriç Nehri Mecrasının Islahı Dolayısıyle 19.01.1963 Tarihinde İmzalanan Protokol

 

Dizin: (6 kayıt)
Hatay Sancağı ile Suriye Arasındaki Hududun Tesbiti Hakkında Nihai Protokol ve Eki Üç Harita
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anti-Personel Mayınların Kullanılmaması ve Ortak Sınıra Yakın Bölgelerdeki Anti-Personel Mayınların Temizlenmesi veya İmha Edilmesi Hakkında Anlaşma
Türkiye-Fransa Arasında İmzalanan Nihai Bir İtilaf İmzasına Kadar Bahr-i Sefid'de Harbe Müncer Olacak Bir Tecavüz Halinde Teşrik-i Mesai Hususunda Müşterek Beyanname
Türkiye-Rusya Muhadenet Muahedenamesi (Ahitnamesi)
Türkiye-Suriye Hududunun Tesbiti Hakkında Protokol
Türkiye-Suriye Hududunun Tesbiti Hakkında Protokol'un 3. Maddesinin Tadili Hakkında Fransa Sefaretinin Notası

 

Dizin: (10 kayıt)
Türk-İran Hudut Bölgelerinde Harita Yapımı İçin Hava Fotoğraflarının Alımı Hakkında Teknik İşbirliği Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İnşası ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine Dair Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Narkotik ve Psikotrop Maddeler Kaçakçılığına Karşı İşbirliği Protokolü
Türkiye-Bulgaristan ile Gümrük Makamları Arasında Mal ve Maddelerin İki Ülke Arasındaki Sınır Üzerinden Kanun Dışı Naklinin Önlenmesi Hakkında İşbirliği Anlaşması
Türkiye-Irak Arasında Sınır Sorunlarına Dair Toplantı Tutanağı
Türkiye-Irak Daimi Hudut Komisyonu Toplantı Tutanağı
Türkiye-İran Arasında Hudut Bölgelerinde Harita Yapımı için Hava Fotoğraflarının Alımı Hakkında Teknik İşbirliği Protokolü
Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasında Devlet Hudut Hattının Nehir, Çay ve Derelerde Geçişinin Kontrol İşlerinde Çalışan Personelin Türk-Sovyet Hududundan Basitleştirilmiş Geçiş ve Diğer Taraf Arazisinde Muvakkat Kalış Esasları
Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasında Devlet Hudut Hattının Nehir, Çay ve Derelerde Geçişinin Müşterek Kontrolü Hakkında Protokol
Türkiye-Yunanistan Arasında Trakya Hududunda ve Meriç Nehrinin Denize Döküldüğü Bölgede Hudut İşaretlerinin Muhafazası, Kontrolü, Bakımı, Onarımı ve İhyası Hakkında Protokol

Site İletişim

S5 Box

Üye Giriş

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...