DOKTORA TEZLERİ
TÜBİTAK /SOBAG 1001 Projesi / Proje No. 112K172
Türkiye'de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi

logotdp

Üye Giriş

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...

Türk Dış Politikasında Bir Lider SÜLEYMAN DEMİREL

 • aydın kitap1

  AydınŞıhmantepe, Türk Dış Politikasında Bir Lider SÜLEYMAN DEMİREL:Dış Politika Kriz Davranışları Üzerine Bir Araştırma, İstanbul: Cinius Yayınları, 2019.

  ÖN SÖZ

  Türkiye’nin 1960 sonrası siyasal yaşamı incelendiğinde birbirinden renkli kişilikler göze çarpar. Süleyman Demirel bu kişilikler içerisinde pek çok açıdan özgün bir yerde durmaktadır. 1960 askeri müdahalesi sonrasında asker-sivil, asker-asker, sivil-sivil çatışmasının yaratmış olduğu siyasi mücadele ortamında Süleyman Demirel olası rakipleri arasından sıyrılarak muhafazakâr-liberal sağ siyasi kanadın temsili görevini üstlenmiştir. Demokrat Parti geleneğinin yeni dönemdeki temsilcisi, “Amerika’nın desteklediği” genç ve dinamik, mühendis kafasına sahip, halktan biri olarak görülmüştür.

  Written on Perşembe, 28 Mart 2019 10:27 in Aydın Şıhmantepe Read 508 times Read more...
 • Üye Kayıt
DOKTORA TEZLERİ

DOKTORA TEZLERİ (7)

write

Türkiye'de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi başlıklı projemizde Türk Dış Politikası, Dış Politika Analizi, Kriz Yönetimi, Çatışma Çözümü, Karar Verme Süreçleri gibi değişik alanlarda çalışmalar yürütecek araştırmacılara proje kapsamında destek verilmektedir. Halihazırda Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programında ve Harp Akademileri Komutanlığı SAREN/ Uluslararası İlişkiler Doktora Programında  doktora tezi hazırlamakta olan araştırmacıların tezleri projemiz tarafından desteklenmektedir. 

Halihazırda aşağıdaki Doktora Tezleri Projemiz kapsamında desteklenmektedir:

 • Ümran Üçbaş Gürses "Neoklasik Realizm ve Türkiye de Dış Politikanın Süreçsel Analizi"
 • Hazar Vural, "İran da Dini Lider in Dış Politika Karar Alma Sürecindeki Rolü/Etkisi"
 • Zehra Gürses, "Türkiye - Yunanistan Arasındaki Krizlerde Lider Algılamaları"
 • Tuğçe Kafdağlı, "Türkiye nin Dış Politika Krizlerinde Yasama-Yürütme İlişkisi",
 • M. Turan Çağlar, "Yerel Uluslararası Kriz Düzleminde Suriye Krizinin Dönüşümü",
 • Ayşe Küçük, "Uluslararası Çatışmalarda Algı, Söylem, Siyasa",
 • K. Dicle Bayır, "Uluslararası Krizlerde İnsan Hareketliliğinin Araçsallaştırılması",

Proje desteğimiz tez danışmanlığı, kaynak paylaşımı, proje sonuçlarından yararlandırma, eğitim ve çalıştaylardan yararlandırma şeklinde sürmektedir. Bu konuda görüş almak isteyen genç araştırmacılar proje ekibiyle veya doğrudan proje yöneticisi ile iletişime geçebilir.

Başarı ve esenlik dileklerimizle,

 

ayşesavunmaProje ekibimizden Ayşe Küçük'ün hazırlamış olduğu  TÜRK DIŞ POLİTİKASI AÇISINDAN TEKRARLAYAN ÇATIŞMALAR: ALGI, SÖYLEM, SİYASA başlıklı doktora tez çalışması 14 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen savunma toplantısında jüri üyelerimiiz tarafından değerlendirilerek oybirliği ile başarılı bulundu. Dr. Ayşe Küçük'e akademik başarılarının sürmesi dileğiyle projemize katkıları için teşekkür ederiz.

Doktora tez izleme ve savunma jürisinde yer alarak değerli görüşlerini ve desteklerini bizlerle paylaşan öğretim üyelerimize içtenlikle teşekkür ederiz.

Dr. Ayşe Küçük''ün "TÜRK DIŞ POLİTİKASI AÇISINDAN TEKRARLAYAN ÇATIŞMALAR: ALGI, SÖYLEM, SİYASA" başlıklı doktora tezi “Türkiye’de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi” başlıklı TÜBİTAK 1001 Projesi (Proje No: 112K172) tarafından desteklenmiştir.

dicle savunmaProje ekibimizin yeni üyelerinden Dicle Bayır danışmanlığımızda hazırladığı Uluslararası Krizlerde İnsan Hareketliliği-Araçsallaştırma İlişkisi başlıklı doktora tezini 21 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen savunma toplantısında sundu. Dr. K. Dicle Bayır'ın doktora tezi jüri üyelerimiz tarafından değerlendirildi ve oybirliği ile başarılı bulundu.

Dr. Dicle Bayır'a akademik başarılarının sürmesi dileğiyle projemize katkıları için teşekkür ederiz.

Doktora tez izleme ve savunma jürisinde yer alarak değerli görüşlerini ve desteklerini bizlerle paylaşan öğretim üyelerimize içtenlikle teşekkür ederiz.

tuğçe savunma 2Proje ekibimizden Tuğçe Kafdağlı Koru TÜRK DIŞ POLİTİKASINI İLGİLENDİREN KRİZLERDE YASAMA-YÜRÜTME İLİŞKİSİ başlıklı doktora tezini 20 Kasım2020 tarihinde gerçekleştirilen savunma toplantısında sundu. Dr. Tuğçe Kafdağlı Koru'nun doktora tezi jüri üyelerimiz tarafından değerlendirildi ve oybirliği ile başarılı bulundu.

Dr. Tuğçe Kafdağlı Koru'ya akademik başarılarının sürmesi dileğiyle projemize katkıları için teşekkür ederiz.

Doktora tez izleme ve savunma jürisinde yer alarak değerli görüşlerini ve desteklerini bizlerle paylaşan öğretim üyelerimize içtenlikle teşekkür ederiz.

Dr. Tuğçe Kafdağlı Koru'nun "TÜRK DIŞ POLİTİKASINI İLGİLENDİREN KRİZLERDE YASAMA-YÜRÜTME İLİŞKİSİ " başlıklı doktora tezi “Türkiye’de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi” başlıklı TÜBİTAK 1001 Projesi (Proje No: 112K172) tarafından desteklenmiştir.


 

Mehmet Turan Çağlar, "Yerelden Uluslararası Düzlemlere Suriye Krizinin Dönüşümü", Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 2019.

ÖZ: Mart 2011'de başlayan ve henüz sonlanmamış olan Suriye krizi, 2011'den günümüze kadar çok sayıda aktör ve faktörden etkilenerek dönüşmüştür. Bu çalışmayla yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzlemlerin her birinde önemli bir kriz olan Suriye krizinin farklı düzlemleri arasındaki ilişkiler gösterilmeye çalışılmıştır. Farklı düzlemler arasındaki ilişki ve Suriye krizinin yayılma ve tırmanma eğilimleri, "örnek olay incelemesi" yöntemiyle analiz edilmiş ve süreç içerisindeki ön plana çıkan etkenler gösterilmiştir. Toplam altı ana hipotez üzerinden incelenen çalışmada neoklasik realizm kuramsal çerçeve için uluslararası kriz ve dış politika krizleri literatürü ise kavramsal çerçeve için kullanılmıştır. Suriye'deki sürecin analizi; yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzlemler ayrı ayrı gösterilerek yapılmış ve her düzlem için ön plana çıkan aktörler, krizi etkileyen faktörler, krizin taraflarının talepleri ve önlemleri gösterilerek düzlemler arası farklar ve bağlantılar analiz edilmiştir. Çalışma çerçevesinde Suriye konusunda uzman akademisyenlerin yayınları, Suriye kriziyle ilgili süreli yayın makaleleri, resmi açıklama, rapor ve belgeler ile süreç analizi için haber kaynakları ve Suriye kriziyle özel olarak ilgilenen internet kaynakları incelenmiştir. Altı ana hipotez üzerinden test edilen Suriye krizinin dönüşümünde krize taraf olan aktörlerin sayısı ve tipinin ile krizin aktörlerinin birbirlerini algılama biçimlerinin her düzlemde önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Krizin taraflarının sınırlandırılmamış hedeflerinin uyuşmaması krizin dönüşümünü etkileyen bir diğer önemli faktör iken kriz aktörlerinin uyguladıkları şiddet ve araçlar her düzlemde farklılık göstermiştir. Ayrıca kriz aktörlerinin tehdit altında olduğunu düşündükleri değerlerin önemi ve aktörler arası coğrafi yakınlık krizin dönüşümüne etki eden önemli faktörler olarak ön plana çıkarken her düzlemde ortaya çıkan insani krizler, farklı düzlemlerin daha fazla iç içe geçmesine sebep olmuştur. Son olarak, Suriye krizinin dönüşümünde kuramsal ve kavramsal çerçeveye uygun bir şekilde hem yapının hem de failin rol oynadığı ortaya çıkmaktadır.

ABSTRACT: The Syrian crisis, which started in March 2011, has been influenced by the different actors and factors. This study attempts to show the relations between the local, national, regional and international levels of the Syrian crisis. The relationship between the different levels and the expansion and escalation of the Syrian crisis were analyzed by the case study method and the prominent factors during the process were shown. In this study, six main hypotheses were tested, and the neoclassical realism as the theoretical framework and the literature on international crisis and foreign policy crises as the conceptual framework were used. The analysis of the process in Syria was done by showing the local, national, regional and international levels separately. Within the framework of the study, publications of academicians who are experts on Syria, periodicals about the Syrian crisis, official declarations, reports and documents, news and internet sources related to the Syrian crisis were examined. The transformation of the Syrian crisis revealed that the number and type of actors involved in the crisis and the ways in which the crisis adversaries perceived each other were important at every level. Incompatibility of targets and demands of the crisis actors was another important factor affecting the transformation of the crisis, while the use of violence and means employed by the crisis actors differed at every level. Moreover, the more basic the perceived values at stake of the actors and the greater the proximity of the crisis actors are the other important factors affecting the process. The emergence of human crises at each level caused the different levels to become more intertwined. Finally, in compliance with the theoretical and conceptual framework, both the structure and the agents have played crucial roles in the transformation of the Syrian crisis.

Adı Soyadı : AYDIN ŞIHMANTEPE
Programı : Doktora
Eğitim Tipi : Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Dönem No : 4
 
Tez Adı : Türkiyede Dış Politika Krizlerinde Karar Alıcının Operasyonel Kodları Süleyman Demirel Örneği
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Fuat AKSU
Tez Başlangıç Tarihi : 06.02.2013
Tez Başlangıç Dönemi : 20122
Kısa Özet:
İletişim : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 
 
Adı Soyadı : ÜMRAN ÜÇBAŞ
Programı : Doktora
Eğitim Tipi : Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 
Tez Adı : Neoklasik Realizm ve Türkiye'de Dış Politikanın Süreçsel Analizi
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Fuat AKSU
Tez Başlangıç Tarihi : 06.02.2013
Tez Başlangıç Dönemi : 20122

Kısa Özet:

İletişim: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 

Site İstatistikleri

Bugün298
Dün282
Bu Hafta2116
Bu Ay5276
Toplam577369

Visitor Info


Who Is Online

2
Online

Pazar, 17 Ocak 2021 21:25

S5 Quick Contact

S5 Box

Üye Giriş

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...